• عکس با کیفیت لیمو ترش به همراه تکه های آن در حال افتادن در درون آب
    9,000 تومان