• عکس با کیفیت کارگر بنایی و ساختمان سازی در حال آجرچینی و دیوارسازی با آجر و سیمان
    9,000 تومان