• عکس با کیفیت مخلوطی از مغرهای آجیل شامل بادام درختی ، فندق ، بادام هندی و گردو قرار گرفته بر روی هم با زمینه سفید
    عکس با کیفیت مخلوطی از مغرهای آجیل شامل بادام درختی ، فندق ، بادام هندی و گردو قرار گرفته بر روی هم با زمینه سفید
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت مقداری آجیل با مغزهای گردو و بادام درختی و بادام خاکی به همراه پسته با زمینه سفید
    عکس با کیفیت مقداری آجیل با مغزهای گردو و بادام درختی و بادام خاکی به همراه پسته با زمینه سفید
    9,000 تومان