• عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن انسان و درد و گرفتگی در قسمت استخوان شانه و کتف
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت قفسه سینه و دست و درد و آرتروز در قسمت شانه و کتف
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی ستون فقرات و درد و آرتروز در قسمت مهره های گردن
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت پا و درد و آرتروز در قسمت مفصل زانو
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت زانوی پا و آرتروز مفصل زانو
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی استخوان و اسکلت لگن و استخوان ران پا
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت پا از نمای نزدیک و درد و آرتروز در قسمت پاشنه و مچ پا
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت و استخوان دست و محل آرتروز و گرفتگی آرنج دست با زمینه مشکی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت و استخوان دست و محل آرتروز و گرفتگی آرنج دست
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت نشان دادن آسیب و گرفتگی در قسمت زانوی پا ، تصویر تبلیغی مناسب پزشکان ارتوپد و فیزیوتراپ
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت اسکلت داخلی بدن انسان و درد و آسیب دیدگی در ناحیه استخوان لگن
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت اسکلت انسان و مشخص کردن محل درد موضعی و اسکلتی ناحیه کمر
  9,000 تومان