• عکس با کیفیت آناتومی اسکلت و استخوان دست و محل آرتروز و گرفتگی آرنج دست با زمینه مشکی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت و استخوان دست و محل آرتروز و گرفتگی آرنج دست
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تصویری از آسیب دیدگی و درد در ناحیه آرنج دست
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تصویر بانویی و نشان دادن محل درد و آسیب دیدگی در ناحیه آرنج دست
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تصویر درد ، ساییدگی و آسیب و آرتروز آرنج و یا مفصل و تاندون ساعد و آرنج
  9,000 تومان