• عکس با کیفیت کیسه های مخصوص خون گیری جهت نگهداری و انتقال خون به بیمار
  9,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت با موضوع آزمایشگاه آزمایش خون DNA انواع آزمایشها بیمارستان پزشکی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت متخصصین خون و علوم آزمایشگاهی در حال بررسی نمونه های آزمایشگاهی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت متخصص علوم آزمایشگاه در حال بررسی محتویات لوله های آزمایش در آزمایشگاه
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت متخصصین علوم آزمایشگاهی در حال انجام آزمایش و کار با تب لت در آزمایشگاه
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت متخصصین علوم آزمایشگاهی در حال بررسی و انجام آزمایش و کار در آزمایشگاه
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت متخصص علوم آزمایشگاهی در حال بررسی محتویات لوله آزمایش با زمینه آبی رنگ
  9,000 تومان