• عکس با کیفیت کیسه های مخصوص خون گیری جهت نگهداری و انتقال خون به بیمار
  عکس با کیفیت کیسه های مخصوص خون گیری جهت نگهداری و انتقال خون به بیمار
  9,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت با موضوع آزمایشگاه آزمایش خون DNA انواع آزمایشها بیمارستان پزشکی
  طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت با موضوع آزمایشگاه آزمایش خون DNA انواع آزمایشها بیمارستان پزشکی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت متخصصین خون و علوم آزمایشگاهی در حال بررسی نمونه های آزمایشگاهی
  عکس با کیفیت متخصصین خون و علوم آزمایشگاهی در حال بررسی نمونه های آزمایشگاهی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت متخصص علوم آزمایشگاه در حال بررسی محتویات لوله های آزمایش در آزمایشگاه
  عکس با کیفیت متخصص علوم آزمایشگاه در حال بررسی محتویات لوله های آزمایش در آزمایشگاه
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت متخصصین علوم آزمایشگاهی در حال انجام آزمایش و کار با تب لت در آزمایشگاه
  عکس با کیفیت متخصصین علوم آزمایشگاهی در حال انجام آزمایش و کار با تب لت در آزمایشگاه
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت متخصصین علوم آزمایشگاهی در حال بررسی و انجام آزمایش و کار در آزمایشگاه
  عکس با کیفیت متخصصین علوم آزمایشگاهی در حال بررسی و انجام آزمایش و کار در آزمایشگاه
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت متخصص علوم آزمایشگاهی در حال بررسی محتویات لوله آزمایش با زمینه آبی رنگ
  عکس با کیفیت متخصص علوم آزمایشگاهی در حال بررسی محتویات لوله آزمایش با زمینه آبی رنگ
  9,000 تومان