• عکس با کیفیت تبلیغاتی ارلن پر شده با محلول زرد رنگ در بین ارلن های خالی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی مرد در حال ریختن محلول از بشر به داخل بالن
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی چند گیاه در بالن های آزمایشگاهی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی تجهیزات و ظروف آزمایشگاهی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی میکروسکوپ و گیاه قرار گرفته در بالن
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی لوله آزمایش در ظرف نگهدارنده لوله های آزمایش و قطره چکان در حال ریختن محلول به داخل آن
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی ظروف آزمایشگاهی بالن ارلن بشر لوله قطره چکان
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پر کردن ارلن با بشر
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک آزمایشگاه در حال نمونه برداری
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی میکروسکوپ با سه عدسی و لوله های آزمایش
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی 12 تصویر کوچک از میکروسکوپ پزشک آزمایشگاه ظرف آزمایش لوله آزمایش
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی اضافه کردن ماده جدید به محلول در حال آزمایش زیر میکروسکوپ
  20,000 تومان