• عکس با کیفیت کره زمین به رنگ سبز از سمت غرب و نشان دادن قاره آمریکا جنوبی
    9,000 تومان