• عکس با کیفیت قرآن بر روی رحل درون مسجد یا اتاقی با درهای چوبی و شیشه ای به سبک سنتی
    9,000 تومان