• عکس با کیفیت شبیه سازی از بدن انسان و اسکلت بندی به همراه نای ، معده ، روده بزرگ و کوچک
  عکس با کیفیت شبیه سازی از بدن انسان و اسکلت بندی به همراه نای ، معده ، روده بزرگ و کوچک
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت شبیه سازی بدن انسان به همراه نای ، معده ، کبد ، روده کوچک و بزرگ و مثانه
  عکس با کیفیت شبیه سازی بدن انسان به همراه نای ، معده ، کبد ، روده کوچک و بزرگ و مثانه
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت سر و جمجمه و فک به همراه دندان ها
  عکس با کیفیت آناتومی اسکلت سر و جمجمه و فک به همراه دندان ها
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن انسان و درد و گرفتگی در قسمت استخوان شانه و کتف
  عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن انسان و درد و گرفتگی در قسمت استخوان شانه و کتف
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت قفسه سینه و دست و درد و آرتروز در قسمت شانه و کتف
  عکس با کیفیت آناتومی اسکلت قفسه سینه و دست و درد و آرتروز در قسمت شانه و کتف
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن انسان و درد و دیسک در قسمت مهره های ستون فقرات کمر
  عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن انسان و درد و دیسک در قسمت مهره های ستون فقرات کمر
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن آقایان و دیسک و درد در قسمت ستون فقرات
  عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن آقایان و دیسک و درد در قسمت ستون فقرات
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن آقایان و درد و دیسک در قسمت ستون فقرات
  عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بدن آقایان و درد و دیسک در قسمت ستون فقرات
  9,000 تومان
 • آناتومی اسکلت بدن انسان و درد و دیسک در قسمت مهره های گردن
  آناتومی اسکلت بدن انسان و درد و دیسک در قسمت مهره های گردن
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت سر و گردن و درد و آرتروز در قسمت مهره های گردن
  عکس با کیفیت آناتومی اسکلت سر و گردن و درد و آرتروز در قسمت مهره های گردن
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت پا از نمای نزدیک و درد و آرتروز در قسمت پاشنه و مچ پا
  عکس با کیفیت آناتومی اسکلت پا از نمای نزدیک و درد و آرتروز در قسمت پاشنه و مچ پا
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت و استخوان پا و انگشتان پا
  عکس با کیفیت آناتومی اسکلت و استخوان پا و انگشتان پا
  9,000 تومان