• عکس با کیفیت دستگاه بازکننده لخته خون در رگ (mega vac) در حال باز کردن گرفتگی رگ انسان
    عکس با کیفیت دستگاه بازکننده لخته خون در رگ (mega vac) در حال باز کردن گرفتگی رگ انسان
    9,000 تومان