• عکس با کیفیت نمایی از آزمایشگاه با ابزار آزمایشگاهی و متخصص در حال انجام بررسی مواد داخل لوله آزمایش
  عکس با کیفیت نمایی از آزمایشگاه با ابزار آزمایشگاهی و متخصص در حال انجام بررسی مواد داخل لوله آزمایش
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت انواع ابزار آزمایشگاه از جمله لوله آزمایش ، پی پت ، بشر ، ارلن ، بالن در دست متخصص و استوانه مدرج در کنار تصویر ساختار مولکولی
  عکس با کیفیت انواع ابزار آزمایشگاه از جمله لوله آزمایش ، پی پت ، بشر ، ارلن ، بالن در دست متخصص و استوانه مدرج در کنار تصویر ساختار مولکولی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت انواع ابزار آزمایشگاه از جمله لوله آزمایش ، پی پت ، بشر ، ارلن ، بالن و استوانه مدرج با زمینه نارنجی و آبی
  عکس با کیفیت انواع ابزار آزمایشگاه از جمله لوله آزمایش ، پی پت ، بشر ، ارلن ، بالن و استوانه مدرج با زمینه نارنجی و آبی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت متخصصین خون و علوم آزمایشگاهی در حال بررسی نمونه های آزمایشگاهی
  عکس با کیفیت متخصصین خون و علوم آزمایشگاهی در حال بررسی نمونه های آزمایشگاهی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت متخصصین علوم آزمایشگاهی در حال انجام آزمایش و کار با پی پت و ثبت در تب لت در آزمایشگاه
  عکس با کیفیت متخصصین علوم آزمایشگاهی در حال انجام آزمایش و کار با پی پت و ثبت در تب لت در آزمایشگاه
  9,000 تومان