• عکس با کیفیت پزشک یا پرستاری به همراه گوشی طبی در بیمارستان یا درمانگاه
    عکس با کیفیت پزشک یا پرستاری به همراه گوشی طبی در بیمارستان یا درمانگاه
    9,000 تومان