• عکس با کیفیت تبلیغاتی جراحان در حال کار و جراحی بیمار
  عکس با کیفیت تبلیغاتی جراحان در حال کار و جراحی بیمار
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی شش پزشک و پرستار در حال همکاری برای عمل جراحی بیمار
  عکس با کیفیت تبلیغاتی شش پزشک و پرستار در حال همکاری برای عمل جراحی بیمار
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی جراحان در حال تلاش برای عمل بیمار
  عکس با کیفیت تبلیغاتی جراحان در حال تلاش برای عمل بیمار
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشکان در حال جراحی و پرستار در حال آماده سازی سرم
  عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشکان در حال جراحی و پرستار در حال آماده سازی سرم
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشکان و جراحان در حال انجام عمل جراحی
  عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشکان و جراحان در حال انجام عمل جراحی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشکان و پرستاران و جراح در حال جراحی بیمار
  عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشکان و پرستاران و جراح در حال جراحی بیمار
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت اتاق عمل جراحی با دستیاران و پزشکان به همراه تجهیزات جراحی در حین عمل جراحی
  عکس با کیفیت اتاق عمل جراحی با دستیاران و پزشکان به همراه تجهیزات جراحی در حین عمل جراحی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت اتاق عمل جراحی با دستیاران و پزشکان به همراه تجهیزات جراحی
  عکس با کیفیت اتاق عمل جراحی با دستیاران و پزشکان به همراه تجهیزات جراحی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت اتاق عمل جراحی با پزشکان و دستیاران به همراه تجهیزات در حین عمل جراحی
  عکس با کیفیت اتاق عمل جراحی با پزشکان و دستیاران به همراه تجهیزات در حین عمل جراحی
  9,000 تومان