• عکس با کیفیت نمادین از مخابرات و ارتباطات تلفنی با تصویر دو گوشی تلفن نارنجی متصل به هم
    9,000 تومان