• عکس با کیفیت کره زمین با اتصال نقاط مختلف آن با اشعه ها یا ارتباط با اینترنت جهانی
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت نمادین از اینترنت و ارتباطات در کره زمین با نقاط نورانی و متصل به هم در کشورها و قاره های مختلف
    9,000 تومان