• عکس با کیفیت کره زمین با اتصال نقاط مختلف آن با اشعه ها یا ارتباط با اینترنت جهانی
    عکس با کیفیت کره زمین با اتصال نقاط مختلف آن با اشعه ها یا ارتباط با اینترنت جهانی
    5,000 تومان
  • عکس با کیفیت نمادین از اینترنت و ارتباطات در کره زمین با نقاط نورانی و متصل به هم در کشورها و قاره های مختلف
    عکس با کیفیت نمادین از اینترنت و ارتباطات در کره زمین با نقاط نورانی و متصل به هم در کشورها و قاره های مختلف
    5,000 تومان