• عکس با کیفیت چهار دست با انگشتانی در هم و شکل صورت بر روی آن به همراه واژه انگلیسی کار گروهی با زمینه مشکی
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت تصویر دستانی با انگشتانی درهم با نماد های پیام رسان های اجتماعی در بالای آن بر روی زمینه ای با رنگ آبی
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت تصویر دو دست با شکلک صورت بر روی انگشتان و واژه انگلیسی شبکه اجتماعی مناسب تبلیغات برای ارتباطات و فضای مجازی
    9,000 تومان