• عکس با کیفیت ماکت های آپارتمان و روابط اجتماعی بین افراد و تصویری نمادین از ارتباط افراد در جامعه مدرن و کنونی
    عکس با کیفیت ماکت های آپارتمان و روابط اجتماعی بین افراد و تصویری نمادین از ارتباط افراد در جامعه مدرن و کنونی
    9,000 تومان