• عکس با کیفیت تصاویر ترکیبی از مولاژ فک و دندان انسان جهت آموزش مسواک زدن به کودکان ، قالب دندان ، ابزارهای دندان پزشکی ، مسواک و خمیردندان
    عکس با کیفیت تصاویر ترکیبی از مولاژ فک و دندان انسان جهت آموزش مسواک زدن به کودکان ، قالب دندان ، ابزارهای دندان پزشکی ، مسواک و خمیردندان
    9,000 تومان