• عکس با کیفیت آقایی با احساس درد و گرفتگی در ناحیه پهلو
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تصویر رادیولوژی یا رادیوگرافی داخل بدن انسان
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشکی در حال بررسی تصویر رادیو گرافی یا رادیولوژی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت بالاتنه بدن انسان و درد و گرفتگی و آرتروز در قسمت کمر و ستون فقرات
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت پا و درد و آرتروز در قسمت مفصل زانو
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت آناتومی اسکلت زانوی پا و آرتروز مفصل زانو
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت تصویری از آسیب دیدگی و درد در ناحیه آرنج دست
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نشان دادن آسیب و گرفتگی در قسمت زانوی پا ، تصویر تبلیغی مناسب پزشکان ارتوپد و فیزیوتراپ
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت درد و گرفتگی در ناحیه استخوان جلو زانو و کشکک زانو تبلیغی مناسب مراکز ارتوپدی و فیزیوتراپی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت بدن انسان و محل های درد و گرفتگی در ناحیه استخوان دست و لگن
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت بدن انسان و نشان دادن محل های آرتروز و یا آسیب دیدگی استخوان و غضروف
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت اسکلت داخلی انسان و درد و گرفتگی در ناحیه استخوان زانو
  20,000 تومان