• عکس با کیفیت نجار در حال کار با اره عمود بر در حال برش چوب ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع نجاری ، صنایع چوب و ساخت میز ، مبل و صندلی
    9,000 تومان