• عکس با کیفیت پزشک با لباس سفید رنگ و استتوسکوپ در دست ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع پزشکی ، سلامتی و درمان بیماران و تبلیغات درمانگاه ها ، بیمارستان ها و مطب های پزشکی
    عکس با کیفیت پزشک با لباس سفید رنگ و استتوسکوپ در دست ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع پزشکی ، سلامتی و درمان بیماران و تبلیغات درمانگاه ها ، بیمارستان ها و مطب های پزشکی
    9,000 تومان