• عکس با کیفیت کارت هوشمند با نماد رمزگذاری مناسب تولیدکنندگان کارت های هوشمند با پس زمینه قاره ها
    25,000 تومان