• عکس با کیفیت کیسه حاوی خون در حال انتقال خون به وسیله لوله های باریک
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت پزشکی با روپوش سفید و کیسه های مخصوص انتقال خون در دست
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت کیسه های مخصوص خون گیری جهت نگهداری و انتقال خون به بیمار
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت کیسه مخصوص خون حاوی خون جهت نگهداری و انتقال خون
  9,000 تومان