• عکس با کیفیت تبلیغاتی جنین و بند نافی که توسط آن تغذیه می کند
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی جنین داخل رحم مادر و بند ناف
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی جنین کوچک داخل فضای رحم مادر
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت نحوه قرارگیری جنین در رحم مادر
  9,000 تومان