• عکس با کیفیت تخته شطرنج چوبی با قطعات شطرنج و شکست مهره های سفید از سیاه
    11,800 تومان