• عکس با کیفیت انواع ابزار آزمایشگاه از جمله لوله آزمایش ، پی پت ، بشر ، ارلن ، بالن در دست متخصص و استوانه مدرج در کنار تصویر ساختار مولکولی
    9,000 تومان