• عکس با کیفیت نمادین در مورد مضرات سیگار برای سلامتی با تصویر شکستن سیگار توسط پزشک
    20,000 تومان