• نقاشی یا طرح نمادین تاکسی تلفنی با تصویر تاکسی زرد رنگ و گوشی تلفن متصل به آن
    20,000 تومان