• طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت درمانگاه شبانه روزی با محوریت تصویر قلب در دو دست دکتر
  25,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت درمانگاه شبانه روزی با محوریت تصویر قلب کوچک در دست دکتر
  25,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت درمانگاه شبانه روزی با محوریت تصویر استتوسکوپ در دست دکتر
  25,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت درمانگاه شبانه روزی با محوریت تصویر استتوسکوپ بر گردن دکتر
  25,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت درمانگاه شبانه روزی با محوریت تصویر استتوسکوپ با نوار قلب
  25,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت درمانگاه شبانه روزی با محوریت تصویر دکتر با لباس آبی مخصوص عمل
  25,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت درمانگاه شبانه روزی با محوریت تصویر پرستار در حال ثبت وضعیت بیمار
  25,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت درمانگاه شبانه روزی با محوریت تصویر دکتر با ماسک کلاه
  25,000 تومان
 • طرح آماده لایه باز پوستر یا تراکت درمانگاه شبانه روزی با محوریت تصویر در حال تایپ
  25,000 تومان
 • پوستر یا تراکت لایه باز تبلیغاتی با تصویر پزشک و پرستاران در بیمارستان دارای انواع خدمات درمانی
  25,000 تومان
 • پوستر یا تراکت لایه باز تبلیغاتی مراکز درمانی و بیمارستانی یا درمانگاه و آزمایشگاه با تصویر پزشکان و دستگاه های پیشرفته درمانی و آزمایشگاهی
  25,000 تومان
 • تراکت یا پوستر لایه باز تبلیغاتی ارتقای سطح بازاریابی در زمینه بیمه سلامتی و بیمه عمر یا خدمات مختلف پزشکی و سلامتی
  25,000 تومان