• عکس با کیفیت مولاژ آموزشی اسکلت کامل انسان از دو نمای مقابل و پشت مورد استفاده مدارس و دانشگاه ها جهت آموزش و درمانگاه ها و بیمارستان ها
    20,000 تومان