• عکس با کیفیت خشم و ناراحتی کودک از جدال و بحث بین پدر و مادرش
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت لجاجت و خودمحوری نوجوانان در برابر نصیحت های والدین
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت سردرگمی کودک خردسال ار جدال بین پدر و مادرش
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت دعوا و پرخاشگری پدری با فرزند پسرش
  20,000 تومان