• عکس با کیفیت نمادین ایجاد فشار اقتصادی با تورم و گرانی یا افزایش قیمت ها برای تولیدکنندگان داخلی و مردم
    20,000 تومان