• عکس با کیفیت کارگر ساختمانی در مرحله ساخت اسکلت فلزی بر روی تیرآهن بزرگ با لباس و کلاه ایمنی
    9,000 تومان