• عکس با کیفیت دانه های قرمز انار ریخته شده بر روی زمینه سفید رنگ
    20,000 تومان