• عکس با کیفیت تبلیغاتی دکتر در حال برسی دندان با استفاده از آینه دندان
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی ماکت دندان و دکتر در حال تدریس پیدا کردن نقطه خراب دندان
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی دکتر در حال برسی دندان ها با آینه دندان
  9,000 تومان
 • سرنسخه دکتر (دندانپزشک)
  10,000 تومان