• عکس با کیفیت دستگاه MRI یا تصویرسازی شدید مغناطیسی
    9,000 تومان