• عکس با کیفیت تبلیغاتی دکتر در حال برسی دندان با استفاده از آینه دندان
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت تبلیغاتی ماکت دندان و دکتر در حال تدریس پیدا کردن نقطه خراب دندان
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت تبلیغاتی دکتر در حال برسی دندان ها با آینه دندان
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت تبلیغاتی دکتر در حال برسی عکس رادیولوژی دندان
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت تبلیغاتی عکس رادیولوژی دندان در دست دکتر دندانپزشک و برسی آن
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت تصویر رادیولوژی یا رادیوگرافی داخل بدن انسان
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت پزشکی در حال بررسی تصویر رادیو گرافی یا رادیولوژی
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت رادیوگرافی و تصویر برداری از قفسه سینه به همراه گوشی پزشک و گزارش پزشکی
    9,000 تومان