• عکس با کیفیت تسبیحی با دانه های خاکی قرار گرفته به شکل دایره
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تسبیحی زیبا با دانه های خاکی کربلا
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تسبیحی با دانه های سنگی یا شیشه ای به رنگ قرمز
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تصویری از چند دانه خاکی تسبیح
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تسبیحی با دانه های خاکی از نمای نزدیک
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تسبیحی با دانه های خاکی قرار گرفته به شکل مربع
  9,000 تومان