• عکس با کیفیت دستی در حال کشیدن نمودار رشد اقتصادی یا رشد سرمایه و سود در بازاریابی رو به بالا
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمودار رشد اقتصادی یا رشد سرمایه و سود در بازاریابی شبکه ای در دستان بازاریاب
  25,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمودار آبی رنگ رشد اقتصادی یا رشد سرمایه و سود در بین دستان بازاریاب با از بین بردن ضرر در بازرگانی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت مدیر شرکت بازاریابی در حال کشیدن نمودار رشد اقتصادی یا رشد سرمایه و سود در بازرگانی
  20,000 تومان
 • عکس با کیفیت نمودار رشد اقتصادی سبز رنگ یا رشد سرمایه و سود در بازار سرمایه یا بازار بورس در دستان مدیر
  20,000 تومان