• عکس با کیفیت شبیه سازی از بدن انسان و اسکلت بندی به همراه نای ، معده ، روده بزرگ و کوچک
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت شبیه سازی شده بدن انسان و شاخص کردن روده بزرگ
    9,000 تومان