• عکس با کیفیت تبلیغاتی رول فیلم یا نوار فیلم سینمایی که نور تابیده شده از روی آن بازتاب می شود
    9,000 تومان