• عکس با کیفیت نمادین حمایت از خانواده با طرح های بیمه عمر و اعضای خانواده یا طرح های حمایتی دولت و سازمان های مردمی
    20,000 تومان