• عکس با کیفیت پزشک در حال بررسی و سنجش وزن کودک و یا نوزاد با استفاده از وزنه مخصوص
    9,000 تومان