• عکس با کیفیت تصویر رادیولوژی یا رادیوگرافی داخل بدن انسان
    20,000 تومان
  • عکس با کیفیت پزشکی در حال بررسی تصویر رادیو گرافی یا رادیولوژی
    20,000 تومان