• عکس با کیفیت تبلیغاتی دست مشت شده که به محکمی دیوار را شکافته و تکه های شکسته شده دیوار به اطراف پرتاب شده است
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت تبلیغاتی دستی که به صورت لایک دیوار کاغذی را پاره کرده و بیرون آمده
    9,000 تومان