• عکس با کیفیت تبلیغاتی اتاق دندان پزشکی با صندلی و تجهیزات
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی خانم در حال نخ دندان کشیدن
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی معاینه دندان با آینه توسط پزشک
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک و نرس در حال معاینه دندان های خانم
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی عکس دندان و ریشه دندان که با پنس نگه داشته شده است
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی لبخند زیبا و سیب سبز
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی ماکت دندان مصنوعی در دست های پزشک زن
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی پزشک که روی دست خود یک دست دندان مصنوعی دارد
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی دندان ساز در حال تعمیر یا ساخت دندان مصنوعی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی لبخند زیبا خانم جذاب
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی دیجیتالی مسواک کنار دندان بزرگ که روی آن خمیر دندان ریخته شده است
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت تبلیغاتی ماکت دندان جلوی کیف کمک های اولیه
  9,000 تومان