• عکس با کیفیت پزشک در حال بررسی نتایج و آزمایشات پزشکی از درون سیستم کامپیوتر ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع پزشکی ، آزمایشات پزشکی ، کاربرد کامپیوتر در پزشکی
    9,000 تومان