• عکس با کیفیت پزشک در حال بررسی نتایج و آزمایشات پزشکی از درون سیستم کامپیوتر ویژه استفاده در امور تبلیغاتی و تجاری طراحی کاتالوگ ، بروشور و تراکت با موضوع پزشکی ، آزمایشات پزشکی ، کاربرد کامپیوتر در پزشکی
    9,000 تومان
  • عکس با کیفیت پزشک با استتوسکوپ در دست و پس زمینه بیمارستان یا دانلود عکس با کیفیت پزشک با روپوش سفید و گوشی پزشکی
    11,800 تومان