• عکس با کیفیت شبیه سازی از قلب انسان به همراه سیاهرگ و سرخرگ و مویرگها و گردش خون در بدن با پس زمینه آبی
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت شبیه سازی از قلب انسان به همراه سیاهرگ و سرخرگ و مویرگها و سیستم گردش خون در بدن
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت شبیه سازی از قلب انسان و با تمامی اجزا
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت قلب طراحی شده انسان و نمایش سرخ رگ و سیاه رگ و بطن های قلب
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت قلب ساخته شده انسان با مشخص شدن دریچه ها و دهلیزها و رگ های آن
  9,000 تومان
 • عکس با کیفیت قلب قرمز رنگ طراحی شده جهت نمایش کلیه اجزاء آن
  9,000 تومان